Fotokasty

Przegląd najciekawszych fotokastów ostatnich lat

5,6 października, godz. 11.

Piwnice Staromiejskiego Domu Kultury

Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

kurator: Andrzej Zygmuntowicz

Zbiór obrazów zapisywanych aparatem fotograficznym został zdecydowanie rozszerzony o multimedia. Współczesne narzędzia rejestrują nie tylko klasyczny obraz zatrzymany, czyli fotografię ale też obraz ruchomy i dźwięk, pozwalając na budowanie wielowarstwowej wypowiedzi oddziałującej różnymi bodźcami na odbiorcę.

Aktualny system komunikacji działa w dużej mierze poprzez ekrany urządzeń stacjonarnych, a ostatnio przenosi się na ekrany urządzeń mobilnych. W takiej sytuacji naturalne jest poszukiwanie systemu budowania wypowiedzi przeznaczonego do „uwodzenia” odbiorcy korzystającego z nowych nośników informacji i opinii.

Trwające od kilku lat przenoszenie się prasy codziennej, tygodniowej i ilustrowanej do przestrzeni wirtualnej wymusza inny sposób przygotowywania materiałów. Ekran monitora jest bliżej odbiorcy, wypowiedź przekazywana poprzez niego powinna być niezbyt długa i zatrzymująca uwagę, patrzący na ekran oczekuje na realizacje szybkie i dynamicznie budowane i oczywiście o ciekawej, przyciągającej oko estetyce.

Fotokasty będące wypowiedzią łączącą obraz zatrzymany i ruchomy oraz słowo pisane i mówione są odpowiedzią na potrzeby rynku medialnego, dotyczą najróżniejszej tematyki od reportersko-dokumentalnej przez modowo-lifestylową po niejednoznaczne a rozwijające wyobraźnię realizacje czysto artystyczne. Dynamika rozwoju tej nowej formy wypowiedzi podpowiada, że do fotokastów może należeć przyszłość, pod warunkiem ich odrębności od klasycznej fotografii, filmu i radia.

Prezentowane będą prace m.in.: Krystiana Bielatowicza, Adama Lacha, Piotra Małeckiego, Macieja Nabrdalika i Alberta Zawady

Review of the most interesting photocasts of the recent years

October 5, 6., 11 a.m.

Basements of the Old Town Home of Culture (Staromiejski Dom Kultury)

Rynek Starego Miasta 2, Warsaw

Curator: Andrzej Zygmuntowicz

A collection of images to be recorded with photo camera was definitely enlarged by multimedia. Modern tools not only record the classic freeze-frame, i.e. a photograph, but also moving images and sound, allowing us to build a multi-layered expression/opinion affecting the recipient through various stimuli.


The current communication system operates largely via the screens of stationary equipment and has been recently moving to the screens of mobile devices. In such a situation, it is natural to search for an expression/message-building-system intended to "seduce" the user who uses new media.

In the last few years, the process of moving of daily, weekly and illustrated newspapers to virtual space has been observed, which results in a necessity for different way of preparing the materials. The monitor screen is closer to the recipient, the message passed via it should be not too long and attract an attention; person looking at the screen expects quick projects to be dynamically built and, of course, of interesting, eye-catching aesthetics.

Photocasts, a form of expression linking the still and moving images with the written and spoken word, are the respond to the needs of the media market, deal with various topics, from reportage-documentary and fashion-lifestyle to ambiguous but imagination- developing projects of purely artistic character The dynamics of this new form of expression suggests the future may belong to photocasts, provided they differ from classic photography, film and radio.

Presented, among others, will be works by: Krystian Bielatowicz, Adam Lach, Piotr Małecki, Maciej Nabrdalik and Albert Zawada.