Foto-obiekt

Wystawa obiektów fotograficznych

Galeria Propaganda

ul. Foksal 11, Warszawa

Kuratorzy: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska

Wernisaż 5 października

Czas trwania 5-31 października 2013

Foto-obiekt jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym. Jako alternatywna forma fotografii, dzięki poszerzeniu płaskiej iluzji przestrzennej o przestrzeń realną, wykracza poza tradycyjną koncepcję medium fotograficznego. Cechuje go unikatowość oraz różnorodność. Najbliższy dziedzinie rzeźby obiekt fotograficzny może wywodzić się również z tradycji innych dziedzin sztuki: malarstwa, scenografii, filmu i samej fotografii. Stąd też wynika jego intermedialność i wieloaspektowość.

Poszerzanie klasycznych granic fotografii i przede wszystkim ich przekraczanie stało się niezwykle inspirujące dla wielu polskich artystów począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. Szczególnie kolejna dekada przyniosła bogactwo eksperymentów foto-przestrzennych. Słynna wystawa z 1971 roku „Fotografowie Poszukujący“ pokazywała to zjawisko w pracach m.in. Józefa Robakowskiego, Wojciecha Bruszewskiego czy Natalii LL.

Kolejna odsłona tego typu projektów miała miejsce w 1988 roku na wystawie „Polska fotografia intermedialna lat '80”, na której prezentowanych było wiele obiektów odzwierciedlających różnorodne warianty postępowania z fotografią, autorstwa m.in. Krzysztofa Cichosza, Zygmunta Rytki czy Grzegorza Przyborka.

Wyżej wymienione nazwiska znajdziemy również na obecnej wystawie „FOTO-OBIEKT“. Jednak nie ograniczamy się jedynie do pewnego wycinka historycznego z dziejów obiektu fotograficznego. Idea przyświecająca wystawie „FOTO-OBIEKT“ zakłada pokazanie szerszego spektrum tego zagadnienia. Jest to wciąż inspirująca ciekawa forma, po którą sięgają współcześni artyści. Zobaczymy zatem zarówno prace pochodzące z lat ‘60 XX wieku, kiedy to polski foto-obiekt się rodził, jak i projekty z ostatnich kilku dekad aż po najświeższe współczesne realizacje, których ta wystawa będzie odsłoną premierową.

Artyści: Janusz Bałdyga, Kuba Bąkowski, Jacek Bąkowski, Janusz Bąkowski, Krzysztof Bednarski, Sławomir Belina, Bożena Biskupska, Wojciech Bruszewski, Marek Cecula, Krzysztof Cichosz, Tomasz Ciecierski, Leszek Golec, Jerzy Grzegorski, Łódź Kaliska, Jerzy Kalina, Magdalena Krajewska, Edward Krasiński, Jacek Kryszkowski, Natalia LL, Katarzyna Majak, Tomasz Matuszak, Marek Piasecki, Waldemar Pranckiewicz, Grzegorz Przyborek, Jagoda Przybylak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Robert Rumas, Zofii Rydet, Zygmunt Rytka, Andrzej Świetlik, Jerzy Truszkowski, Jan St. Wojciechowski, Wojciech Zasadni, Joanna Zemanek.

Wystawa z katalogiem, tekst: Adam Sobota

Partnerzy wystawy: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, MCSW Elektrownia

EXHIBITION OF PHOTOGRAPHIC OBJECTS

Propaganda Gallery (Galeria Propaganda)

11 Foksal St., Warsaw

Curators: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska 

Opening: October 5

Duration: October 5-31, 2013

Photo-object is a broad and multifaceted concept. As an alternative form of photography, due to extension of a plane spatial illusion by the real space, goes beyond a traditional concept of the photographic medium. It is characterized by uniqueness and diversity. Being closest to the field of sculpture, a photographic object may also be derived from the tradition of other fields of arts: painting, scenic design, film and photography itself. Hence, its intermediality and  multifaceted nature.


Expanding the boundaries of classical photography and above all, their crossing have become extremely inspirational to many Polish artists from the sixties. In particular, the next decade brought a wealth of photo-spatial experiments. The famous exhibition of 1971 "Photographers’ Quest" / “Fotografowie poszukujący” showed this phenomenon in the works of Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski or Natalia LL.


Another stage of this type of projects took place in 1988 at the exhibition: “Polish  Intermedial Photography of the Eighties” / Polska Fotografia Intermedialna lat 80-tych, where it was possible to see many objects reflecting different ways of dealing with photography; e.g. objects by Krzysztof Cichosz, Zygmunt Rytka or Grzegorz Przyborek.

The above-mentioned names may also be found at the current exhibition: "PHOTO-OBJECT". However, we do not limit ourselves to a certain historical segment of the history of photographic object. "PHOTO-OBJECT" exhibition is guided by the idea to show a broader spectrum of this issue. It is still an inspiring and interesting form which contemporary artists are reaching for. Therefore, we will see both the works from the sixties of the twentieth century, when Polish photo-object was being born, and  projects of the past few decades as well as the latest contemporary realization that will be presented at the exhibition for the first time.

Artists: Janusz Bałdyga, Kuba Bąkowski, Jacek Bąkowski, Janusz Bąkowski, Krzysztof Bednarski, Sławomir Belina, Bożena Biskupska, Wojciech Bruszewski, Marek Cecula, Krzysztof Cichosz, Tomasz Ciecierski,  Lucjan Demidowski, Leszek Golec, Jerzy Grzegorski, Łódź Kaliska, Jerzy Kalina, Magdalena Krajewska, Edward Krasiński, Jacek Kryszkowski, Henryk Kuś, Natalia LL, Katarzyna Majak, Jacek Malicki, Tomasz Matuszak, Krzysztof Morcinek, Marek Piasecki, Waldemar Pranckiewicz, Grzegorz Przyborek, Jagoda Przybylak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Robert Rumas, Zofii Rydet, Zygmunt Rytka, Zdzisław Słomski, Andrzej Świetlik, Jerzy Truszkowski, Jan St. Wojciechowski, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Zasadni, Joanna Zemanek.


Exhibition  with a catalogue; text by: Adam Sobota

Exhibition Partners: Centre of Polish Sculpture in Orońsko  (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku), CCA Elektrownia (MCSW Elektrownia)

GALERIA